Om Christie & Opsahl

Christie & Opsahl AS er en innovativ prosjektutviklings- og entreprenørbedrift med spisskompetanse på utvikling og gjennomføring av alle typer bygge- og anleggsprosjekter.


Organisasjon og historie

Christie & Opsahl AS ble stiftet i 1932 av siv.ing Johan Koren Christie, og flyttet til Molde i forbindelse med gjenoppbyggingen av Molde etter krigen. Etter en turbulent periode på slutten av 1980-tallet tok de ansatte over selskapet ved årsskiftet 1991-92. I januar 2001 fusjonerte Christie & Opsahl med Planor Gruppen og dannet selskapet Christie Holding AS.

Etter 9 år fusjonerte Christie Holding AS i 2010 med Partnergruppen AS på Åndalsnes til konsernet Christie Partner. Christie & Opsahl AS ble da det største selskapet i Christie Partner Gruppen med ca 100 medarbeidere. 


Christie & Opsahl AS besitter betydelig ingeniørkompetanse og er et naturlig valg innenfor totalentrepriser innen samferdsel, industribygg, forretningsbygg, boligblokker og kraftstasjoner. Betongpartner AS er en spesialisert betongentreprenør som retter seg inn mot kaier og industribygg. Elementpartner AS, med betongelement fabrikk på Åndalsnes som lager prefabrikkerte vegger, søyler og bjelker. Natursteinpartner AS som leverer naturstein fra eget brudd til hus, hage, vei og anlegg. Utvendig og innvendig dekorstein. Planor AS som boligutvikler, hvor de selv erverver potensielle utbyggingsområder og foredler dette fram til kundetilpassede boliger hovedsakelig i Molde og Ålesund. Christie Eiendom AS ervervet råarealer også for videreforedling til fritidsboliger, i Lesja kommune. I tillegg eier konsernet helt eller delvis en portefølje med forretningsbygg for utleie og utvikling som drives gjennom Christie Eiendom AS.


Oktober 2013 inngikk  KB gruppen Kongsvinger AS avtale med Christie Partner AS om å overta aksjemajoriteten i Betongpartner AS og Christie & Opsahl AS. KB Gruppen Kongsvinger AS er et investeringsselskap innen bygg og anleggssektoren. Konsernet og tilknyttede selskap eier operative selskap innen ferdigbetong, spennarmering, entreprenørvirksomhet, prefabrikkering og montasje av stål og betongelementer. Gruppen har Norge og Sverige som hjemmemarkeder, men selskapet har via investeringer i lokale selskaper etablert seg i blant annet Danmark, Sveits, Polen, Tyskland og Østerrike. KB Gruppen Kongsvinger AS tilbyr gjennom sine datterselskap og tilknyttende selskap tjenester innen bygg og anlegg på Østlandet, Midt- Norge og Vestlandet.

KB Gruppen Kongsvinger AS som hovedeier vil med sin kompetanse og nettverk styrke Betongpartner AS og Christie & Opsahl AS som ledende entreprenørselskaper innenfor sine områder. 


I Christie & Opsahl skal alle medarbeidere føle at de har en arbeidsplass der sikkerhet og helse er i fokus. Vår HMS-målsetting er nulltoleranse for mobbing og vi har en bedriftskultur der trivsel og samarbeid er en viktig faktor. På alle prosjekter blir det iverksatt gode HMS-tiltak og vi inkluderer også våre UE i våre HMS-rutiner. Med dette oppnår vi et felles ansvar for prosjektet og hverandre. Vårt mål er å ha en trygg og god arbeidsplass uten skader.

Grunnverdier

Våre grunnverdier er pålitelighet, samarbeid og engasjement. Disse kommuniseres til våre omgivelser og medarbeidere internt i måten vi møter våre kunder på, måten vi organiserer oss på og i form av våre arbeidsmetoder.

Christie & Opsahl AS satser bevisst på høy kompetanse blant sine medarbeidere. Mange har lang erfaring og ekspertise innen bygg og anlegg, samtidig som vi har høy fokus på kontinuerlig oppdatering, kursing og videreutdanning. Våre medarbeidere er til enhver tid oppdatert på det siste innen offentlig regelverk og nytt produksjonsutstyr. Og våre kunder skal være trygge på at ethvert prosjekt vil bli fulgt opp og at vi leverer ønsket produkt til ønsket tid og med riktig kvalitet.

I større prosjekter vil et prosjektteam bestående av flere funksjonærer med hvert sitt ansvarsfelt sørge for at kunden får gjennomført prosjektet han ønsker, og at han får definere sin grad av involvering i prosjektet. Våre engasjerte og motiverte medarbeidere vil uansett sørge for et godt samarbeid og god kommunikasjon i alle ledd, og for å optimalisere prosjektet. Samtidig som vi har fokus på helse og sikkerhet og miljøet rundt oss. På denne måten etterlever vi våre kjerneverdier.

Ønsker kunden et unikt prosjekt der vi tar hånd om alt fra skisseprosjekt via detaljprosjektering og bygging tar vi gjerne jobben og kunden vil få et optimalisert prosjekt der alle aktører har gjort sitt ytterste for å imøtekomme kundens ønsker.